تاریخچه سبک کیک جیتسو WMMAF

مبارزیـن حاضـر در MMA را مـی تـوان کاملتریـن مب...

تاریخچه سبک کیک جیتسو WMMAF

مبارزیـن حاضـر در MMA را مـی تـوان کاملتریـن مبارزیـن دنیـا در عرصـه رقابـت هـای رزمـی دانسـت. مبارزینـی کـه محـدود بـه سـبک خاصـی نیسـتند، آنهـا نـه کیـک بوکسـور محسـوب مـی شـوند نـه جـودوکار و نـه کاراتـه کا و نـه کشـتی گیـر! سـبک آنهـا ترکیبـی اسـت از تمامـی ایـن رشـته هـا البتـه ایـن بدیـن معنـا نیسـت کـه ایـن مبارزیـن بایـد در تمامـی ایـن رشـته هـا تبحـر داشـته باشـند یـا همـه آنهـا را بـه طـور کامـل آمـوزش ببیننـد بلکـه آنهـا تکنیـک هـای کاربـردی و متناسـب بـا مسـابقات را از هرکـدام ایـن رشـته هـا اسـتخراج کـرده و روی آنهـا تمرین و ممارسـت بسـیار بـه خـرج دهنـد. از آنجایـی کـه هنـر رزمـی MMA یـک سیسـتم ورزشـی بـاز و بـدون محدودیـت مـی باشـد امـکان وجـود تکنیـک هـای غیـر کاربـردی و غیـر حرفـه ای در آن وجـود دارد بـر ایـن اسـاس سـبک جهانـی کیـک جیتسـو MMA در ایـن مجموعـه آموزشـی بـا در نظـر گرفتـن تکنیـک هـای کاربـردی و اصولـی بـر اسـاس نمودارهـا و تـاپ تـن هـای جهانـی در سه بخش:
ـ ضربات (Strike) ـ خاک کردن (Take Down) ـ قفل مفاصل (Submission)
در اختیـار علاقـه منـدان بـه هنرهـای رزمـی بـه ویـژه هنـر هـای رزمـی ترکیبـی قـرار مـی دهـد.

تاریخچه بین المللی ثبت شده سبک جهانی کیک -جیتسو MMA

Kick-Jitsu

سبک جهانی کیک جیتسو(Kick Jitsu) در سال 2003 در شهر کی اف کشور اوکراین به صورت رسمی تحت عنوان فدراسیون جهانی کیک جیتسو (WKJF) فعالیت خود را آغاز کرد.کیک جیتسو یک هنر رزمی ترکیبی است و این نام از ترکیب دو هنر رزمی کیک بوکسینگ و جوجیتسو برزیلی برگرفته شده است. این هنر رزمی یک شیوه ترکیبی از تمام هنر های رزمی است و به معنای  واقعی

(Mixed Martial Arts-MMA) می باشد.

در کیک جیتسو از تمامی تکنیک های ضربه ای دست وآرنج ،پا و زانو، تکنیک های جوجیتسو مانند، خاک ( نوازا) تکنیکهای پرتابی( ناگی وازا)، در خاک نگه داشتن ( اوسایکومی ) ، قفل ( کانستسو وازا ) و خفه کردن ( شیمه وازا) تکنینک های جودو و کشتی نیز استفاده می شود و در حقیقت این هنر رزمی ترکیب کیک بوکسینگ، موی تای، بوکس، جودو، جوجیتسو و کشتی می باشد و این باعث می شود که کیک جیتسو کاربردی ترین و قوی ترین هنر رزمی باشد و به همین دلیل ورزشکاران بسیاری از رشته های مختلف را به خود جذب کرده است و سایر هنر های رزمی را در خود حل کند.

سری مسابقات UFC, Strike, force, Pride, Dream, Cage force و ... از جمله رقابت هایی است که با مشاهده آنها با مفهوم کیک جیتسو و قدرت و تکاملش می توان آشنا شد.یک هنر جو با تمرین کیک جیتسو استقامت بالای قلبی ریوی، انعطاف بدنی، سرعت عمل، اعتماد به نفس و هوشیاری بالا در در گیریهای خیابانی و دفاع از خود و فرار از خطر را به دست می آورد.

( WMMAF History )

Present WMMAF, started its activities back in 2003 with the name of WORLD KICK-JITSU FEDERATION and only recently we decided to change our name into WORLD MIXED MARTIAL ARTS FEDERATION.

The reason is quite simple: Kick-Jitsu is the acronym of Kickboxing and Ju Jitsu. Just the fact that two notorious Martial Arts and fighting sports tried to live together, created immediately a "Mixed Martial Art". Kickboxing is a "mixed martial art" by itself, to say the truth. But then we had the idea not only to deal with different important styles of mixed martial arts (free fight, ufc, submission, grappling), but also with different Martial Arts and fighting methods like Muay Thai, French K1 (a real French version of K1 we are used to watch on TVs). We are an open and a very professional organization of experts in the different fields of competence who are at the service of our community. Our goal is to promote excellent shows all over the world in different Martial Arts in which we will grant excellent fighters and performers.

WKJF before and now WMMAF, acted mostly in Europe. Mr. Patrizio Rizzoli from Livorno is the current European WMMAF president and is working very closely with our WMMAF headquarters placed in Kiev (Ukraine). He is the coordinator of a Shoot Boxe section in a national federation in Italy.

WMMAF is moving quickly and we had recently our first World Championships which were held in Yalta (Ukraine) and where a General Assembly took place (please, go to News for more detailed information) . A new Board was voted and new members have joined us (please see our structure).

Our 2012 World Championships will be held in Tallinn (Estonia) about the end of May. But all information about our next World Championships will soon be published in this same site.

کیک جیتسو در سال 1382 توسط شیهان سیامک خرمی در ایران بنیانگذاری شد و درسال 1385 به طور رسمی در فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران ثبت شد. اخیرا فدراسیون جهانی کیک جیتسو (World Kick Jitsu Federation WKJF) تصمیم گرفت تا نام خود را به فدراسیون جهانی ترکیب هنرهای رزمی (World Mixed Martial Arts Federation WMMAF) تغییر دهد و دلیل آن این بود که کیک بوکسینگ خود یه هنر رزمی ترکیبی است و ترکیب آن با جوجیتسو و سایر رشته های نامبرده ایجاد یک ترکیب کامل از رشته های رزمی کرده است به همین دلیل فدراسیون جهانی به World Mixed Martial Arts Federation تغییر نام دادهشیهان‏ سیامک‏ خرمی ‏تنها‏نماينده‏ فدراسیون‏ جهانی ‏در‏ايران‏ و‏ رئیس فدراسیون آسیا و همچنین نائب رئیس فدراسیون جهانی ‏‏می‏باشد‏ و‏بیــش‏از30‏اســتان ‏و‏120‏شهرســتان ‏مشــغول‏ بــه‏ فعالیــت‏ در ســبک جهانــی کیــک‏ جیتســو‏ MMA‏میباشــند‏. لازم بذکر است ازمهمترین اهداف این سبک تهیه و تدوین برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت ارتقاء سطح کمی و کیفی تشکل از طریق ارائه شرح وظایف، قوانین و مقررات و نحوه ایجاد رقابت سالم و سازنده در بین ورزشکاران این تشکل از اهم اهداف کلی تشکل محسوب می‌گردد که محور اصلی در نیل به اهداف تطبیق سیاستهای فرهنگی و ورزشی تشکل با اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

Kick Jitsu has been represent by Shihan Khorrami in 2003 in Iran and established as an official martial Art in Martial Arts Federation of Islamic Republic of Iran. World Kick Jitsu Federation changed it’s name to World Mixed Martial Arts Federation and now Shihan Khorrami is the one and only representative of WMMAF in Iran.
More than 30 province and city and about 100 academy in Iran are actively practicing MMA under supervision of Shihan Khorrami.


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!