کمیته های اصلی (سبک دفاع شخصی سیستما و کامبت سیستما)

کمیته های اصلی (سبک دفاع شخصی سیستما و کامبت سیستما)

کمیته های اصلی (سبک دفاع شخصی سیستما و کامبت سیستما)

کمیته های اصلی (سبک دفاع شخصی سیستما و کامبت سیستما)

                      کمیته های اصلی  (سبک دفاع شخصی سیستما و کامبت سیستما) [گرند مستر سیامک خرمی]رئیس : رئیس :                       گرند مستر سیامک خرمی [احسان اشتری]نائب رئیس نائب رئیس:  احسان...

ادامه مطلب