اخبار سال 89

اخبار سال 89

اخبار سال 89

اخبار سال 89

استاژفنی کیک -جیتسو در  استان اصفهان در مورخه 6/12/1389 روز جمعه 120 نفر از هنرجویان –مربیان – و اساتید ارشد سبک در استان اصفهان شهرستان کاشان استاژ فنی خود را زیر نظر شهیان سیامک خرمی رئیس و بنیانگذار  MMAایران با موفقیت به پایان رسانیدند گفتی است است...

ادامه مطلب