تاریخچه سبک

تاریخچه سبک

تاریخچه سبک کیک جیتسو WMMAF

تاریخچه سبک کیک جیتسو WMMAF

مبارزیـن حاضـر در MMA را مـی تـوان کاملتریـن مبارزیـن دنیـا در عرصـه رقابـت هـای رزمـی دانسـت. مبارزینـی کـه محـدود بـه سـبک خاصـی نیسـتند، آنهـا نـه کیـک بوکسـور محسـوب مـی شـوند نـه جـودوکار و نـه کاراتـه کا و نـه کشـتی گیـر! سـبک آنهـا ترکیبـی اسـت ...

ادامه مطلب