رئیس سبک

رئیس سبک

رئیس سبک

رئیس سبک

  37 سال سابقه ورزشی شروع ورزش از سال 1362  ( 1982 37YEARS OF SPORT ACTIVITY, BEGGINING FROM )  نائب رئیس فدراسیون  جهانی  MMA   (VICE - PRESIDENT OF WMMAF )  عضو انجمن پزشکان ورزشی ایران SPORTS MEDICINE ASSOCIATION MEMBER  تاریخ بنیان گذاری  سبک کیک ج...

ادامه مطلب